Regulamin

Regulamin serwisu ogłoszeniowego praca.cc

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis ogłoszeniowy praca.cc, zwany dalej „Serwisem”, jest platformą służącą do publikowania ogłoszeń o pracę.
 2. Właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna.
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

§2 Definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
 2. Pracodawca – Użytkownik publikujący ogłoszenia o pracę w Serwisie.
 3. Kandydat – Użytkownik korzystający z Serwisu w celu znalezienia ofert pracy.
 4. Ogłoszenie – informacja o pracę zamieszczona w Serwisie przez Pracodawcę.

§3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych podczas rejestracji.
 2. Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść publikowanych ogłoszeń.
 3. Zabronione jest publikowanie ogłoszeń niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich.

§4 Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do przeglądania ogłoszeń i aplikowania na oferty pracy.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników.
 3. Użytkownik ma obowiązek ochrony swoich danych logowania przed dostępem osób trzecich.

§5 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do stałego monitorowania Serwisu w celu usuwania ogłoszeń niezgodnych z regulaminem i polskim prawem.
 2. Administrator ma prawo do czasowego lub stałego zablokowania Użytkowników naruszających regulamin lub usunięcia ich kont.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych przez Pracodawców.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres podany na stronie; https://praca.cc/kontakt
 2. Każda reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Data wejścia w życie regulaminu: 6 luty 2024 r.